ชื่อ - นามสกุล :นางกมล นุชสาย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :359 หมู่ 7 ต.ชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา
Telephone :0986406362
Email :pumsitwittaya@gmail.com